دوشنبه

خواندن
۹:۰۰ AM - 11:00 PM
اتاق شماره ۲
لیندا
خوردن ناهار
۱۱:۳۰ AM - 00:30 PM
آشپزخانه
نوشتن
۰۰:۳۰ PM - 2:00 PM
اتاق شماره ۲
جان دو
جغرافیا
۲:۰۰ PM - 2:30 PM
اتاق شماره ۹
الیس
نقاشی
۲:۳۰ PM - 3:15 PM
اتاق شماره ۵
دیانا
ریاضیات
۳:۱۵ PM - 3:30 PM
اتاق شماره ۸
جان
کامپیوتر
۳:۳۰ PM - 4:00 PM
اتاق شماره ۴
لیندا
پایان کلاس
۴:۰۰ PM - 4:15 PM

سه شنبه

نقاشی
۹:۰۰ AM - 11:00 PM
اتاق شماره ۱۰
جورج
خوردن ناهار
۱۱:۳۰ AM - 00:30 PM
آشپزخانه
علوم طبیعی
۰۰:۳۰ PM - 2:00 PM
اتاق شماره ۴
جک
جغرافیا
۲:۰۰ PM - 2:30 PM
اتاق شماره ۷
جان دو
کامپسوتر
۲:۳۰ PM - 3:15 PM
اتاق شماره ۳
لیندا
ورزش
۳:۱۵ PM - 3:30 PM
سالن ورزشی
جان
جغرافیا
۳:۳۰ PM - 4:00 PM
اتاق شماره ۱
دیانا
پایان کلاس
۴:۰۰ PM - 4:15 PM

چهارشنبه

نوشتن
۹:۰۰ PM - 11:00 AM
اتاق شماره ۱
جان دو
خوردن ناهار
۱۱:۳۰ AM - 00:30 PM
آشپزخانه
خواندن
۰:۳۰ AM - 2:00 PM
اتاق شماره ۹
لیندا
ورزش
۲:۰۰ PM - 2:30 PM
سالن ورزشی
جان دو
ریاضیات
۲:۳۰ PM - 3:15 PM
اتاق شماره ۳
جک
جغرافیا
۳:۱۵ PM - 3:30 PM
اتاق شماره ۱
جیسون
تعلیمات دینی
۳:۳۰ PM - 4:00 PM
اتاق شماره ۵
پیتر
پایان کلاس
۴:۰۰ PM - 4:15 PM

پنجشنبه

خواندن
۹:۰۰ AM - 11:00 PM
اتاق شماره ۴
لیندا
خوردن ناهار
۱۱:۳۰ AM - 00:30 PM
آشپزخانه
کامپیوتر
۰۰:۳۰ PM - 2:00 PM
اتاق شماره ۶
لیندا
نوشتن
۲:۰۰ PM - 2:30 PM
اتاق شماره ۳
جان
ریاضیات
۲:۳۰ PM - 3:15 PM
اتاق شماره ۷
دیانا
جغرافیا
۳:۱۵ PM - 3:30 PM
اتاق شماره ۴
جان
نوشتن
۳:۱۵ PM - 4:00 PM
اتاق شماره ۸
جان دو
پایان کلاس
۴:۰۰ PM - 4:15 PM

جمعه

مطالعات اجتماعی
۹:۰۰ AM - 11:00 PM
اتاق شماره ۱
جیسون
خوردن ناهار
۱۱:۳۰ AM - 00:30 PM
آشپزخانه
علوم طبیعی
۰۰:۳۰ PM - 2:00 PM
اتاق شماره ۳
جورج
ورزش
۲:۰۰ PM - 2:30 PM
سالن بازی
جکی
طراحی
۲:۳۰ PM - 3:15 PM
اتاق شماره ۶
پیتر
آزمایشگاه
۳:۱۵ PM - 3:30 PM
اتاق آزمایشگاه
جورجی
کامپیوتر
۳:۳۰ PM - 4:00 PM
اتاق شماره ۱۰
الیسا
پایان کلاس
۴:۰۰ PM - 4:15 PM
رفتن به نوار ابزار